Lean gaat over continu verbeteren en het wegnemen van verspillingen. Verspillingen zijn die dingen waar de klant niet voor wil betalen. En daarom is van het belang dat er een goed begrip is van wat de klant wil (zie KANO of Voice of Customer). En moet er goed gekeken worden hoe processen (die vaak over meerdere afdelingen heen lopen) optimaal ingericht kunnen worden.

Teamontwikkeling nodig voor Lean?

Om bovenstaande te kunnen doen zijn nogal wat kwaliteiten nodig van medewerkers en van teams (of afdelingen).

Teamontwikkeling is een specifiek vakgebied met ondertussen al veel literatuur. Deze kennis is nodig voor een succesvol Lean verbetertraject.

Zo kent Tuckman 5 fasen in relatie tot teamontwikkeling:

  1. Vormfase (forming)
  2. Stormfase (storming)
  3. Normfase (norming)
  4. Prestatiefase (performing)
  5. Afscheidsfase (adjourning)

Zonder deze fasen nader toe te lichten benoemen we 1 belangrijk element en dat is een team kan terugvallen bijvoorbeeld als er een teamlid bijkomt of vertrekt, maar ook als er nieuwe taken worden toegevoegd. Kortom dynamiek alom.

Lingsma heeft het over 4 maturity niveaus voor teams. Dit onderscheid is van belang om gericht te werken aan de ontwikkeling van teams.

Lean teamontwikkeling

M1 – Eerste fase is die van los zand. Teamleden werken vooral op zichzelf en hebben weinig zicht op wat collega’s doen en wat van het team wordt verwacht.

M2 – De tweede fase is die van competitie; er ontstaan kleine groepjes binnen het team. Het team heeft het ene moment de leider nodig en verzet zich het andere moment tegen de leider.

M3 – In de derde fase ontstaat er saamhorigheid tussen de teamleden. Het hechte team sluit zich af en verzet zich tegen invloeden van buitenaf.

M4 – In de vierde fase ontstaat een team waarin de teamleden elkaars talenten weten in te zetten en openstaan voor invloeden van buiten af.

Met name in M4 staat een team open voor invloeden van buiten af en kan de klant verrast worden (zogenaamde ‘delighters’ in het eerder genoemde KANO-model).

 

Lean management

Lean team analyse

Om te bepalen hoe een team scoort is een handige vragenlijst beschikbaar.

Die vragenlijst bestaat uit 40 vragen. Deze vragenlijst gaat in op de 4 onderdelen van succesvolle teams:

1. Waarom zijn we hier als team / wat is ons doel / voor wie doen ons werk

2. Hoe zijn wij gestructureerd en georganiseerd

3. In welke mate zijn wij alert en kijken / luisteren wij naar wat er om ons heen plaatsvindt

4. In welke mate zijn wij wendbaar en succesvol; kunnen wij ons aanpassen aan de veranderingen om ons heen

Via deze vragenlijst is te bepalen in welke fase van teamontwikkeling het team zich bevindt. En welke acties nodig zijn om het gewenste doel te bereiken.

Door de antwoorden met de teamleden te bespreken komen zaken ter sprake die veelal niet aan bod komen. Verdieping en inzicht dus zodat gezamenlijk de juiste acties bepaald kunnen worden.

Bij herhaling van de meting via deze vragenlijst kan bepaald worden in welke mate het team zich heeft ontwikkeld.

Lean teamontwikkeling

Lean gaat om continu verbeteren en streven naar perfectie. Dit wordt met name gedaan in processen en werkwijzen. Bovenstaande maakt duidelijk dat teamontwikkeling (en leiderschapsontwikkeling) ook nodig is om succesvol met continu verbeteren te worden.

Inspireer anderen:

Was dit artikel nuttig ?

Comments are closed.